انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : اسکنر 4 انگشتی     
موضوع : اسکنر 4 انگشتی

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر

با توجه به آخرین خرید اسکنر  4 انگشتی مقتضی است تا تاریخ 30 اردیبهشت 95 پایان وقت اداری متقاضیان محترم درخواست خود را بصورت مکتوب برای این انجمن ارسال نمائید.


شماره فکس 34064469

 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان


نویسنده
دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
تاریخ