انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : نرخ اظهارنامه95     
موضوع : نرخ اظهارنامه95

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر

احتراماً تعرفه ثبت اظهارنامه مشاغل را به شرح ذیل به حضورتان اعلام می نماید.( تعرفه همان تعرفه سال گذشته می باشد.

 


نویسنده
چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
تاریخ