انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی : تعرفه-مشاغل سخت و زیان آور     
موضوع : تعرفه-مشاغل سخت و زیان آور

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر فعال خدمت بررسی درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور جهت دریافت نرخ و تعرفه انجام خدمت مذکور به ادامه مطل بمراجعه نمائید.

 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان

 


ادامه مطلب

 


نویسنده
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ